چهارشنبه 23 دی 1394 ساعت 13:30
دلم می خواست خواهری داشتم.
فانتزی من خواهرداشتن بود،هست! یادم رفت این رو واسه ماهی کامنت کنم.اینجا میگم پس.