قاطیه!

شنبه 24 بهمن 1394 ساعت 19:44

داداشم چندروز نشسته پای قفس،انقدر سماجت به خرج داده تا  اسم پسرک رو به مرغ مینا یاد داده. از اون روز هروقت منو می بینه هی تکرار می کنه اسمش رو...  یه دایی هم تهش اضافه می کنه.

امروز خیلی  اعصابم رو بهم ریخت،مدام تکرار می کرد.بهش گفتم ساکتتتت شووو مینا.... یه لحظه ساکت شد، بعد صداش رو انداخت تو  گلوش  گفت: "قاطیه! قاطیه!" خیلی هم غلیظ میگه  این کلمه رو.خندم گرفت.اونم فهمید من قاطی کردم.