جدیدجات

شنبه 5 فروردین 1396 ساعت 02:02

امشب تلفن همراه را برداشت برد کنار گوشش و هی صداهایی ازخودش  در آورد، که یعنی با کسی آن طرف خط صحبت کند.هَ هَ.... یک همچین چیزهایی!


از سری شب هایی بود که ذوق مرگ شدیم (: