هیچ بچه ای مریض نباشه خدا جون

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ساعت 20:09
جانکم وقتی مریض میشی نای هیچی رو نداره مامان ... وقتی حال نداری زندگیمون می افته رو یه دور کُند. خوب که نیستی منم کسلم. نمی گذره انگار زمان. هیچی خوشحال کننده نیست،حتی کتاب خوندن زیر درخت انجیرِ حیاطِ آنا اینا. حتی قدم زدن و استشمام هوای اردیبهشت...حتی... هیچی! فقط خوب باش مامانی. لطفا همیشه خوب باش!