شما کجایید؟

جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 17:51

من اینجام.

 با بینی ِ  روان  و گلویی به غایت سوزان...!